Home / پول / ماهیت اصلی پول در زندگی
پولدار شدن
پول

ماهیت اصلی پول در زندگی

پول به خودی خود نه خوب است و نه بد. پول فقط نوعی انرژی و نیرو است. شیوه به مصرف رساندن پول تعیین می کند که این انرژی به صورت مثبتی که به خوتان و دیگران منفعت می رساند به کار رفته است یا نه.

اگر در رابطه با پولتان در والاترین سطح تعهد و شرافت قرار داشته باشید، اگر از راه هایی پول درآورده اید که به مردم منفعت برساند، یعنی در سطح آگاهی آنها دگرگونی به وجود آورد، یا به طریقی به افراد خدمت کند، به دیگران حرمت نهد، و هر کاری را که به دست می گیرد با دقت و توجه کامل و تمرکز انجام دهد، به بشریت و خودتان خدمت کرده اید.

وقتی پول خود را به شیوه هایی به مصرف می رسانید که در خدمت قصد و غایت برتر حیات خودتان باشد و برای دیگران شادمانی به بار آورد، پولی را می آفرینید که از ذرات نور تشکیل شده است و در واقع نعمت نور است.

هر چه پول با تعهد و شرافت و نور افزونتری به وجود آید و مصرف شود، به منشأ نور نیرومندتری برای همگان تبدیل می شود و به هدف نهایی نزدیکتر شده اید.

توانگری یعنی برآورده شدن همه نیازهایی که سبب می شود انسان کار و رسالت زندگی خود را به انجام برساند. به عبارت دیگر یعنی ابزارها و منابع و محیط زیست و زندگی سرشار از سرزندگی و ذوق و شوقی که به رشد انسان کمک می کند.

منظور از فراوانی ابدا یک زندگی پر تجمل یا پر زرق و برق نیست. این گونه زندگی معمولا به منظور تحت تأثیر قرار دادن دیگران است. و به هر صورت، از سرزندگی راستین و رسالت زندگی انسان پشتیبانی نمی کند.

بخشی از جوهر معنویت، اعتقاد به فراوانی راستین است: فراوانی وقت، فراوانی عشق، فراونی انرژی،…. وقتی خودتان به یک نمونه و سرمشق تبدیل می شوید، به بهترین شکل به دیگران می آموزید و تعلیم می دهید. اگر درباره زندگی خودتان احساس توانگری و فراوانی نداشته باشید، دشوار خواهید توانست به دیگران کمک کنید تا یک زندگی سرشار از فراوانی و توانگری را به دست آورند.

پول داشتن هیچ ایرادی ندارد. بعضی از افراد از پول داشتن احساس گناه می کنند. بعضی دیگر با نگرش و تمرکز کاملا مادی رشد می کنند و شکل می گیرند. افرادی که تصویر روشنی از پول دارند، معمولا صاحبان مبالغ هنگفت یا تهیدستان نیستند. کسانی هستند که مبلغ درست و مناسب و سزاوار را در دست دارند. چنین افرادی زیر فشار اموال بسیار قرار نمی گیرند. و همان که دارند به آنها خدمت می کند.

انرژی و وقتی را که می توانند برای آفرینش کار و رسالت زندگی خود صرف کنند، با مراقبت از اشیاء مادی به هدر نمی دهند.

بگذارید مفهوم “غنی بودن” برایتان داشتن دارایی “کافی” در حد انجام کار و رسالت زندگیتان باشد.

آنچه مهم است داشتن پول کافی برای انجام دادن کاری است که از بهر انجامش به جهان آمده اید، نه داشتن دارایی چنان زیادی که شما را از انجام کاری که برای انجامش آمده اید باز دارد. پول کافی داشتن یعنی اینکه بتوانید آرزو هایتان را به اجرا درآورید، و انرژی پیرامون تان را به نظمی والاتر تبدیل و متحول سازید و به موفقیت برسید. این که هر فرد چه مبلغ پول نیاز دارد امری کاملا شخصی است.

منبع:مجله راز شماره ۲۴

 

 

 

نظرتان را بفرمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.